0

BADANIE PODŁOGI IZOLACYJNEJ I ANTYSTATYCZNEJ.

Akumulatorownie – pomieszczenia lub obiekty, w których eksploatowane są baterie akumulatorów typu otwartego: kwasowe lub zasadowe. Pomimo rozwoju i wdrażania nowoczesnych akumulatorów typu zamkniętego, ciągle są w użytkowaniu. Najczęściej spotkamy się z akumulatorowniami do celów trakcyjnych np. stacje obsługi i ładowania wózków jezdniowych, lub do celów zasilania awaryjnego, tzw. baterie stacyjne, stosowanie w energetyce, infrastrukturze kolejowej, technice wojskowej.

Polskie Normy oraz literatura przedmiotu wymagają, aby podłogi w akumulatorowniach posiadały określony parametr elektryczny: rezystancję upływu. Wartość tej rezystancji musi się mieścić w określonym zakresie – „widełkach” określonych w dolnym zakresie ochroną przeciwporażeniową, a w górnym zakresie zdolnością do odprowadzania ładunków elektrostatycznych.

Przedmiotem badań przeprowadzonych przez ELGON było określenie właściwości podłogi w zakresie elektrycznym, w stacji obsługi elektrycznych wózków transportu bliskiego.